OCO METODEN™ SÄNKER ENERGIFÖRBRUKNINGEN I DINA FASTIGHETER

OCO metoden™ är en metod utvecklad av OCO Nordic för att rengöra och återställa ventilationssystems funktionalitet, och därmed minska onödig energiförbrukning i fastigheter. Med OCO metoden™ får du sänkta driftskostnader och bättre inomhusluft. 

Vår rengöringsprocess är självklart miljövänlig och är helt fri från användning av vatten eller kemikalier. Den aktiva beståndsdelen i OCO metoden™ är torris. När torrisen träffar den nedsmutsade ytan uppstår en kraftig temperaturskillnad som gör att torrisen förångas och expanderar extremt snabbt vid övergången från fast- till gasform. Sublimeringseffekten gör att smutsen pulveriseras och släpper från de kontraminerade ytorna. 

OCO metoden™ är en torr process som gör det möjligt för oss att rengöra dina ventilationssystem och dess komponenter oavsett var de sitter i fastigheten, utan att skada eller påverka omgivningen när vi rengör. Så oavsett om aggregaten sitter mitt i ett kontorslandskap, eller i speciella och känsliga utrymmen, kan vi rengöra ditt system!

OCO metoden™ – Bra för miljön. Bra för ekonomin!

OCO METODEN™ SÄNKER ENERGI-FÖRBRUKNINGEN I FASTIGHETER

OCO metoden™ är en metod utvecklad av OCO Nordic för att rengöra och återställa ventilationssystems funktionalitet, och därmed minska onödig energiförbrukning i fastigheter. Med OCO metoden™ får du sänkta driftskostnader och bättre inomhusluft. 

Vår rengöringsprocess är självklart miljövänlig och är helt fri från användning av vatten eller kemikalier. Den aktiva beståndsdelen i OCO metoden™ är torris. När torrisen träffar den nedsmutsade ytan uppstår en kraftig temperaturskillnad som gör att torrisen förångas och expanderar extremt snabbt vid övergången från fast- till gasform. Sublimeringseffekten gör att smutsen pulveriseras och släpper från de kontraminerade ytorna. 

OCO metoden™ är en torr process som gör det möjligt för oss att rengöra dina ventilationssystem och dess komponenter oavsett var de sitter i fastigheten, utan att skada eller påverka omgivningen när vi rengör. Så oavsett om aggregaten sitter mitt i ett kontorslandskap, eller i speciella och känsliga utrymmen, kan vi rengöra ditt system!

OCO metoden™ – Bra för miljön. Bra för ekonomin!

OCO METODEN™ IN ACTION

Ibland är aggregat riktigt smutsiga och tappar därmed sin tänkta funktionalitet. I filmen ser du ett exempel på hur effektivt OCO metoden™ rengör ett frånluftsaggregatet som är placerat i ett garage. Efter rengöring återställdes aggregatets fulla funktion, och nu fungerar det precis som tanken var från början när aggregatet installerades.

Har du koll på dina aggregat och hur bra de verkligen fungerar? Kontakta oss för en inspektion så går vi tillsammans igenom ert rengöringsbehov.

HAR DU KOLL PÅ DOLDA ENERGITJUVAR I DINA FASTIGHETER?

HAR DU KOLL PÅ DOLDA ENERGITJUVAR I DINA FASTIGHETER?

Att sänka energiförbrukningen i sitt fastighetsbestånd står högt på agendan för nästan alla fastighetsägare. Varje kilowatt i minskad energiförbrukning är en stor vinst för både miljön och på driftskostnaderna.

En dold energitjuv i fastigheten är ofta luftbehandlingssystemet. Ventilationssystemet blir med tiden igensatt av smuts, fett och
osynliga partiklar som påverkar energiförbrukningen. Smuts gör det omöjligt för systemet att arbeta optimalt och energiförbrukningen ökar markant för att fortsätta kunna behandla luftcirkulationen i fastigheten.

Genom att löpande rengöra systemet med moderna metoder säkerställer du att den dolda energitjuven inte dyker upp!

På OCO Nordic är vi experter på att rengöra ventilationssystem och få bort smuts och partiklar som påverkar flödena. Med OCO Metoden™ rengör vi nyckelkomponenterna i ditt system som exempelvis värmeväxlare, kondensorer och kylmedelskylare. Med rena komponenter sjunker tryckfallet radikalt i systemet med minskad energiförbrukning som följd.

Funderar du också på hur du ytterligare skulle kunna sänka energiförbrukningen i dina fastigheter? Prova att rengöra nyckelkomponenterna i systemet med OCO Metoden™

Kontakta oss idag så bjuder vi på en inspektion av ditt system.

KVALITETSSÄKRAD METODIK

För att garantera bästa service och resultat arbetar OCO Nordic efter en trestegsmodell som bygger på tre efterföljande moment för att genomgående säkerställa kvaliteten på vårt arbete. Metoden bygger på de tre momenten: inspektion, rengöring och återkoppling.

U

INSPEKTION

Innan ett uppdrag genomförs sker alltid en inspektion av objektet på plats. Vid inspektionen går vi tillsammans med er igenom de system som är tänkta att rengöras.

På plats gör OCO Nordic en behovsanalys och planerar därefter tillsammans med er som uppdragsgivare hur rengöringen ska kunna utföras optimalt för att minimera risken för störningar i fastighetens verksamheter under rengöringstiden.

RENGÖRING

Efter vi bestämt tid och datum för rengöringsarbetet av ventilations-systemets olika komponenter genomför vi rengöringen med OCO metoden™ till fast pris. 

Rengöringen utförs alltid av ett team bestående av minst två operatörer som är certifierade på rengöring med OCO metoden™. Efter vi rengjort systemets komponenter ser vi självklart till att avlägsna avfallet på ett miljövänlig sätt.

ÅTERKOPPLING

Momentet återkoppling är vi otroligt stolta över. En kort tid efter vi genomfört rengöringen på plats hos er återkopplar vi med uppgifter om de effekter som rengöringen gett.

I återkopplingen redovisas effektskillnader eller andra mätbara resultat som kan påvisas av rengöringen. Något som många gånger blir en riktig WOW-upplevelse hos våra kunder, och säkert en förklaring till att vi löpande får återkommande uppdrag.

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI INSPEKTION!

FÖRDELAR MED OCO METODEN™

Traditionellt har rengöring av ventilationssystem skett genom att man i 99% av fallen använt olika typer av vatten- och kemikalielösningar när man ”rengjort”  batterier och aggregat som ingår i systemet. I bästa fall har den rengjorda ytan blivit visuellt ren. Dock är smuts, fett och andra partiklar som sitter fast inne i aggregaten omöjliga att ta bort genom att använda vatten och kemikalier. Risken för skador på systemet är också överhängande.

Det var därför vi bestämde oss för att utveckla en effektivare samtidigt mer miljövänlig metod för rengöring av ventilationssystem. Vår övertygelse var att det måste finnas bättre och modernare metoder  för att kunna rengöra ventilationssystem optimalt.

Resultatet blev OCO metoden™. En egenutvecklad metodik för att kunna rengöra batterier och aggregat på djupet, och som dessutom kommer åt att rengöra alla delar i systemet utan att någon negativ miljöpåverkan uppstår. Kan det bli bättre?

Exempel på fördelar med OCO metoden™

  • Ingen negativ miljöpåverkan. Garanterat miljövänlig metod.
  • Rengöringsprocessen är helt torr.
  • Inget damm. Inget vatten. Inga kemikalier. Bara rent!
  • Återställer ursprunglig effekt i ventilationssystemen.
  • Sänker energiförbrukningen i fastigheten.
  • Ger bättre inomhusklimat och minskar risken för smitta i lokalerna.

Avicci Arena i Stockholm genomgår just nu en större modernisering där ett omfattande underhåll och moderisering av exempelvis publika ytor, hissar, toaletter, ventilationssystem och belysning renoveras.

Oco Nordic har på uppdrag av SGA Fastigheter rengjort 48 återvinningsbatterier, 24 värmebatterier och 19 kylbatterier i fastigheterna. Genomsnittliga tryckförbättringar efter rengöring med OCO Metoden™: ÅV-15%, VB -14% och KB -14%.

”SGA Fastigheter valde att rengöra med OCO Metoden™, och det var bland annat för att vi tycker att er metod är både miljövänlig och effektiv.

Inga kemikalier används för rengöring av batterier och provtryckningen indikerar effektiv rengöring.

Det var anledningen till varför vi valde er!”

Robin Gamnis

Fastighetsingenjör, SGA Fastigheter AB

Jag träffade en säljare från OCO Nordic (Magnus Clarin) i början på 2020, som vanligt var jag lite skeptisk till nya produkter/tjänster men ändå nyfiken.

Mötet resulterade i ett test på en av våra fastigheter i Malmö, fastigheten var med i ett projekt för energi optimering under denna period.

Testet gav ett resultat som låg inom ramen för vad som var utlovat samt så gick arbetet och samarbetet galant!

Av min erfarenhet så är denna metod den med bäst resultat och kommer vara en del i vårt arbete med energioptimering framöver i Malmö/Skåne.

För återvinnigsbatteriet fick vi 9% bättre tryckfall och för värmebatteriet 15% bättre tryckfall,

Totalt under 2020 sparade vi ca 200 000 kWh i värme (normalår korrigerat) och OCO Nordic:s metod är en del av detta.

Daniel Bäckvall

Tekniskförvaltare, Nyfosa

Lundafastigheter har anlitat Oco Nordic för rensning av Kyl- och Värmebatterier i ventilationsanläggningar i vårt fastighetsbestånd med mycket gott resultat. Exempel på objekt som vi rengjort med OCO metoden™ är Högevallsbadet, Polhemskolan och Komvuxskolan i Lund.

Ulf Olofsson

Driftledare, Lundafastigheter

Vi har använt oss av OcO hos flertalet av våra kunder och alltid visat upp ett mycket bra resultat med en ordentlig förbättring i tryckfall över batterier.

Magnus Spångberg

Gruppchef, Lassila & Tikanoja FM AB

Med flera års erfarenhet av tidigare metoder har vi nu hittat rätt rengöringsmetod för värmeväxlare och batterier. Vi har använt OCO metoden™ på hela sjukhuset och konstaterat att nu får vi rent dessa aggregat – detta har medfört en bättre energihållning och därtill sänkta tryckfall och lägre energiförbrukningar! Vill med detta rekommendera OCO Nordic med sin metod – OCO metoden™ – som en effektiv och hållbar metod!

Bjarne Madsen

Platschef, Sodexo AB

Vi har anlitat OCO Nordic för rengöring av värmeväxlare och kylmedelskylare i våra ventilationssystem. Efter utvärderingar av effekterna av OCO Metoden™ har vi konstaterat att systemen blivit betydligt renare, vilket resulterat bl.a. i att den termiska effekten ökat, tryckfallen över växlarna minskat och energiförbrukningen förbättrats. Detta i kombination med en självständig arbetsmetodik som gör att de knappt märks i fastigheten kan vi ge våra varmaste rekommendationer.

Adam Embaie

Energisamordnare, Lassila & Tikanoja FM AB

ÅRETS FÖRETAG INOM HÅLLBAR SJUKVÅRD!

2018 blev OCO Nordic utnämnda till Sustainable Healtcare Company of the Year av Aktuellt Hållbarhet och NCSH med motiveringen: ”Rengöring med torris leder till bättre inomhusklimat, mindre smittspridning och stora energibesparingar

En utnämning som vi givetvis är oerhört stolta över och ett fint bevis på att OCO Nordic och OCO Metoden™  är bevisat effektiv och helt miljövänlig.

RENGÖRING PÅ DJUPET GÖR STOR SKILLNAD FÖR MILJÖN

Föroreningar och smutspartiklar finns överallt i vår dagliga miljö och sänker drastiskt effektiviteten i fastigheters ventilationssystem.

Till viss del hjälper filter, men de stora problemen uppstår när aggregaten påverkas av den smuts som filter inte hanterar. Den smutsen gror fast och påverkar systemens funktionalitet negativt.

Med OCO metoden™ tar vi effektivt bort kontramineringen och dina system återfår sin ursprungliga funktionalitetet och du får lägre energiförbrukning.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER:

ÅRETS FÖRETAG INOM HÅLLBAR SJUKVÅRD!

2018 blev OCO Nordic utnämnda till Sustainable Healtcare Company of the Year av Aktuellt Hållbarhet och NCSH med motiveringen: ”Rengöring med torris leder till bättre inomhusklimat, mindre smittspridning och stora energibesparingar

En utnämning som vi givetvis är oerhört stolta över och ett fint bevis på att OCO Nordic och OCO metoden™  är bevisat effektiv och helt miljövänlig.